Tag: Đại học MDIS

Tổng quan trường Đại học MDIS

Tổng quan trường Đại học MDIS

Phụ huynh sang thăm con em có thể đăng ký ở trong KTX. Đây là điểm khác biệt lớn giữa MDIS và các trường tư khác. KTX mang lại sự yên tâm cho phụ huynh vì các em được chăm