Tag: Greenwich University

Thông tin trường Đại học Greenwich, Anh

Thông tin trường Đại học Greenwich, Anh

Các khóa MBA nhằm mục đích phát triển các nhà lãnh đạo kinh doanh trong tương lai, tiếp cận các định hướng theo chủ đề từ những điểm khởi đầu của sự sáng tạo, thực tiễn xã hội; Và với