Tag: nanyang technological university

Thông tin trường đại học công nghệ Nayang, Singapore

Thông tin trường đại học công nghệ Nayang, Singapore

Giảng đường lớn của NTU có sức chứa lên đến 1000 người và tất cả đều được trang bị thiếu bị hiện đại cho việc dậy và học. Việc giảng dạy ở NTU đều được điện tử hóa, giảng viên